vn.

cf. Սերիմ.

cf. Սերիլ.

Բազմացարու՛ք յերկրի՝ ծննդեամբ։ Նոյ դարձեալ օրհնեցաւ սերանալ բազմանալ։ Ի սերանալ եւ ի բազմանալ մարդկան ի վերայ երկրի։ Ի սերանալ բազմանալ ամլութեան նորա։ Սերանալովս եւ բազմանալովս իմով. (Մծբ. ՟Ժ՟Է. Մաշտ. Եփր. թագ.։ Ոչ ծնանին, եւ ոչ սերանան. Եփր. օրին.։)

Իսկ (Վրդն. ծն.)

Ոսպն եւ ցորեան անեփ սերանին եւ աճեն. իմա՛ սերին, կամ սերմանին։

Ի սերանալ եւ ի բազմանալ երից ազգաց։ Ի բազմանալ եւ ի մարդկան ազգի. (Եպիփ. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սերանամ
դու սերանաս
նա սերանայ
մեք սերանամք
դուք սերանայք
նոքա սերանան
Imparfait
ես սերանայի
դու սերանայիր
նա սերանայր
մեք սերանայաք
դուք սերանայիք
նոքա սերանային
Aoriste
ես սերացայ
դու սերացար
նա սերացաւ
մեք սերացաք
դուք սերացայք
նոքա սերացան
Subjonctif
Présent
ես սերանայցեմ
դու սերանայցես
նա սերանայցէ
մեք սերանայցեմք
դուք սերանայցէք
նոքա սերանայցեն
Aoriste
ես սերացայց
դու սերասցիս
նա սերասցի
մեք սերասցուք
դուք սերասջիք
նոքա սերասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սերանար
դուք մի՛ սերանայք
Impératif
դու սերացի՛ր
դուք սերացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սերասջի՛ր
դուք սերասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կայսերանամ, ացայ

Voir tout