s.

county, earldom;
order of knighthood.

s.

ՍԵՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ կամ ՍԵՒԱՍՏՈՍՈՒԹԻՒՆ. կոմսութիւն. ասպետութիւն.

Պատուեալ ի յունաց արքայէն սեւաստութեամբ. (Ժող. հռոմկլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սեւաստութիւն սեւաստութիւնք
accusatif սեւաստութիւն սեւաստութիւնս
génitif սեւաստութեան սեւաստութեանց
locatif սեւաստութեան սեւաստութիւնս
datif սեւաստութեան սեւաստութեանց
ablatif սեւաստութենէ սեւաստութեանց
instrumental սեւաստութեամբ սեւաստութեամբք