s.

piece of mat.

s.

Բառ անյայտ, իբրու Բարձ. թիկնայեց. կամ փսիաթ.

Եդ զնա ի վերայ քաղադրի, եւ սկաւ մի ի սնարսն. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սկաւառակ, աց

Voir tout