s.

cup, bowl;
chalice.

s.

ՍԿԻ եւ ՍԿԻՀ. σκύφος, κύλιξ, κόνδη, σπονδεῖον scyphus, calix, poculum, libatorium. Սկահ. ըմպանակ. բաժակ. նուիրանոց. ճաշակ. գաւաթ. թաս.

Մատուցանեն սկիով (կամ սկւով) եղ եւ խօտոր խստագոյն ջերման. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)

Զսկիհն իմ արծաթ դիջիք յամանի կրտսերոյն։ Ընդէր գողացայք զսկիհն արծաթի։ Զսկիհսն եւ զտաշտսն. (Ծն. ՟Խ՟Դ. 2. 5։ ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 23։)

Մանաւանդ Բաժակ ի պէտս սուրբ խորհրդոյ պատարագի.

Օրհնութիւն սկոյ եւ մաղզմայի։ Եւ ի սկիհն ասէ. օրհնեա զբաժակ խորհրդական քո նուիրացն. (Մաշտ.։)

Ի սկոյն ծածկոցն. (Կանոն.։)

Աստուած մեր սկեաց եւ մաղազմեաց ոսկեաց ոչ ունի պէտս. (Սոկր. ՟Է. 20։)

Զմաղզմայն եւ զսկիհն. (Լմբ. պտրգ.։)

Զսկիհն կալցես ի ձեռին քում ի ժամ հաղորդութեան. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Արարից երկուս սկիս արծաթիս։ Արա ինձ երկուս սկիհս նման միմեանց։ Տաց նմա զսկիհն զգրեալն յանուն իմ։ Եւ եդաւ սկիհն սրբոյն ի սպաս տեառն իւրեանց. (Ճ. ՟Բ.։)

Կամէի սրբել զսկիհն սրբութեան. (Ոսկիփոր.։ 19)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անսկիզբն, կզբան, անց

Դառնակսկիծ

Լսնոսկի

Կսկիծ, կծոյ, կծի

Յոգնոսկի

Նախասկիզբն

Ոսկի, կւոյ

Ոսկի, կւոյ, կեայ

Ոսկիազէն

Ոսկիածին

Ոսկիակազմ

Ոսկիակալ

Ոսկիական

Ոսկիակապ

Ոսկիակառք

Ոսկիակիր

Ոսկիակուռ

Ոսկիակոփ

Ոսկիահատ

Ոսկիաձոյլ

Voir tout