adj. pron.

his, hers, its.

adj. s.

Որ ինչ է սորա. ասորը.

Սորայս լինելութիւն։ Զվայելողսն ի սորայն գոյից։ Ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բոսորային

Voir tout