vn.

to flow out often, abundantly;
to leave the ranks, to be dispersed, to disband.

չ.

ՍՈՐՍՈՐԵԼ. ἁναζέω ferveo, bullio, scaturio. Սորելով սորել. թորթորիլ. հոսհոսիլ. եւ Ցրուիլ. եւ Եռալ զեռալ. ջրի պես վազել, քամուիլ, քակուիլ.

Մինչեւ յաչաց անտի անօրենին եռանդն որդանց բղխեալ սորսորել. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 9։)

Սկսան սորսորել գնալ ի բանակէն, թողին զիւրեանց արքայն արշակ. (Բուզ. ՟Դ. 50։)

Զաղաւաղել հնձողոցն, զսորսորել մանգաղին ափս ածեալ ժողովէր. (Ոսկ. ի հերոդ.) (իբրու թափիլ ի բերանոյ մանգաղին)։