s.

cf. Տածումն.

cf. Տածումն.

Եւ այս բաւական է ստածումս միօրեայ ջերմանն. (Մխ. բժիշկ.։)

Յաղագս նոր անկերոյն ստածման. (Վստկ. ՟Ձ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստածումն ստածմունք
accusatif ստածումն ստածմունս
génitif ստածման ստածմանց
locatif ստածման ստածմունս
datif ստածման ստածմանց
ablatif ստածմանէ ստածմանց
instrumental ստածմամբ ստածմամբք