ՍՏԵՂԾՆՈՒԼ. Որպէս Ստածել. πλάττω firmo, roboro.

Որ զմարմինն փութապէս ստեղծնու, զհոգւոյն շարժութիւնսն հատուցանել պարտ է, առ երաժշտականաւ եւ ամենայն իմաստասիրականաւ վարելով. (Պղատ. օրին.։ 1)