s.

sterility.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստերջութիւն ստերջութիւնք
accusatif ստերջութիւն ստերջութիւնս
génitif ստերջութեան ստերջութեանց
locatif ստերջութեան ստերջութիւնս
datif ստերջութեան ստերջութեանց
ablatif ստերջութենէ ստերջութեանց
instrumental ստերջութեամբ ստերջութեամբք