s.

bottom, the under or lower part;
ի —, under, underneath, below;
ի —է, from under, from below or beneath;
downwards;
ի ստորեւ, ի ստորէ, cf. Ստոր.

adj. adv. s.

նխ. (իբր ըստ որմէ. այսինքն յետ որոյ ըստ կարգի. ի ներքոյ. ի վայր. լծ. յն. κατά քադա՛, ըստ. եւ κάτω , ի ստոր) Ներքին, եւ ներքին վայր. վայրագոյն. ի վայր. ի ներքոյ. ընդ իւիք. առընթեր. ենթ. եւ Հուպ. որպէս յն. լտ. ὐπό sub, post, juxta. վար, վարը, տակը.

Ի ստոր բնակութենէս վերաթռեալք։ Ի ստորիցս աստեաց՝ անկարօտիցն (վերնոց) հանգունաւոր. (Նանայ.։ Նար. մծբ.։)

Ընդարձակեցեր զգնացս ՟Ժ՟Է. (ի ստորէ) (կամ ի ստորուէ) իմմէ. (Սղ. իմ 37։)

Միշտ անկեալ կան ի ստոր, որք ոչ երբէք յարիցեն։ Գուբ անյայտ ի ստոր։ Միտս երկնաթռիչ ի ստոր իջեալ. (Վրք. հց. ՟Բ։ Ճ. ՟Ժ.։ Բենիկ.։)

Յստորս վազեալ։ Երկնի յստորս կործանիլ. (Մագ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Ե։)

Մակբայ է մասն բանի անխաղաց, ստոր բայի ասացեալ, կամ մակ ասացեալ բայի. (Թր. քեր.։)

ՍՏՈՐ. Ի բարդութիւ՝ է ոճ հելլենական, բազում մասամբ օտար ի հայկաբանութենէ՝ որպէս տեսցես ի կարգիս։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ինքնաստորակայ

Ի ստորեւ

Ի ստորէ

Խստոր, ոյ, ի

Խստորուկ

Հաստորոշ

Նեստոր, րիւ

Նեստորական

Նեստորականութիւն, ութեան

Նեստորեանք, նց

Ստորաբաժանեմ, եցի

Ստորաբաժանումն, ման

Ստորաբեր

Ստորաբնակ

Ստորագաւառ

Ստորագիր, գրոյ

Ստորագլուխ

Ստորագրական

Ստորագրեմ, եցի

Ստորագրող

Voir tout