cf. Սոճի.

s.

Բառ յն. սդրօ՛վիլօս. στρόβιλος, στροβιλέων pinus, pinetum. Սոճի. շոճի. մայր ծառ՝ որպէս վայրի փստղենի, յորմէ ելանէ մարխ.

Զպօղոս գլխատեցին առ ստորովենի ծառովն. (Ճ. ՟Բ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստորովենի ստորովենիք
accusatif ստորովենի ստորովենիս
génitif ստորովենի ստորովենեաց
locatif ստորովենւոյ ստորովենիս
datif ստորովենւոյ ստորովենեաց
ablatif ստորովենւոյ ստորովենեաց
instrumental ստորովենեաւ ստորովենեաւք