ՍՐԲԱԳՐԵԱԼ կամ ՍՐԲԱԳՐԵՑԵԱԼ գիրք. տ. ՍՐԲԱԳԻՐՔ. ἀγιογράφα.

Ամենայն սրբազան եւ սրբագրեալ գիր։ Սրբագրեցելովք եւ աստուածաբանականօք գրովք պարգեւեցան մեզ։ Ի ձեռն պաշտօնէիցն՝ սրբագրեցելոցն գրոց լինին ընթերցմունք. (Դիոն. եկեղ.։)