ՍՐԲԱՋԻՆՋ եւ ՍՐԲԱՋՈՒՆՋ ԱՌՆԵԼ կամ ԼԻՆԵԼ. cf. Բնաջինջ.

Կամէր զքաղաքն սրբաջինջ եւ ամայի առնել։ Չարաչար պարտեալ կոտորեցան, եւ գրեթէ՝ սրբաջունջ եղեն. (Մարթին.։)