adj.

seeing clearly;
of calm, pure, holy aspect.

adj.

Սուրբ տեսլեամբ եւ տեսողութեամբ յստակատես. պայծառ.

Սրբատեսիլ եւ սրահայեաց անպղտոր յստակութեամբ ջկտեցուցանէ զհայեցուածս. (Եղիշ. ՟Ե։)