s.

vestry-room, sacristy.

s.

Սուրբ բնակարան, վանք. հայրապետանոց. եւ մանաւանդ՝ Ուր պահին գրիք եւ սպասք եւ աւանդք եկեղեցւոյ. սարկաւագանոց. պահարան, աւանդատուն, տաճար.

Ի սրբատան մեր սուրբ կաթողիկոսին մեծին ներսեսի (շնորհալւոյ) գրեալ. (Յկ. կլայ. թղթ.։)

Զգենու եպիսկոպոսն ըստ օրինին ի սրբատունն եկեղեցւոյն՝ քահանայիւք եւ սարկաւագօքն. (Մաշտ.։)

Բանալ զեկեղեցին եւ զսրբատունն. (Մաշտ. ջահկ.։)

Բացեալ զմեծ եկեղեցւոյն զսրբատունն, եւ գտեալ անդ բազում անօթս սուրբ տէրունական. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սրբատուն սրբատունք
accusatif սրբատուն սրբատունս
génitif սրբատան սրբատանց
locatif սրբատան սրբատունս
datif սրբատան սրբատանց
ablatif սրբատանէ սրբատանց
instrumental սրբատամբ սրբատամբք