adj.

shining in holiness, pure, clean, holy.

adj.

Սրբութեամբ փայլեալ. մաքրափայլ. պայծառ. սուրբ.

Սրբափայլ աղօթք ձեր։ Տաճար սրբափայլ։ Սրբափայլ զգեստուք պճնեալ. (Յհ. կթ.։ Նար. կուս.։ Շար.։)

Սրբափայլ միակրօնիցն (կանանց իւղաբերից) հիացմամբ եւ զարմացմամբ. (Նար. տաղ.։)

Պետն քրովբէից սրբափայլ զգեստաւորեալ, ի գոյն արփւոյն պճնեալ ի պատիւ սուրբ յարութեանն. (Տաղ յակոբայ.։)