adj.

resembling a seraph.

adj.

Սրովբէանման. սրովբէասարաս.

Սրովբէատիպ քառառաջեայ չորեքկերպեան անօթս խաչիս. (Նար. խչ.։)

Ի սրովբէատիպ դասէ քահանայիցն զգիտութիւնն ընդունի. (Լմբ. պտրգ.։)