s.

aspersion, besprinkling.

s.

ῤαντισμός aspersio. Ցանումն. ցօղումն. ցայտումն. հեղումն.

Ջուր սրսկման. (Թուոց. ՟Ժ՟Թ. 9. 13. 20. 21։)

Ի փոփոխումն եւ ի սրսկումն. (Զքր. ՟Ժ՟Գ. 1։)

Ջուրք աղբերաց, եւ սրսկմունք անձրեւաց զերեւելի հուր շիջուցանել. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սրսկումն սրսկմունք
accusatif սրսկումն սրսկմունս
génitif սրսկման սրսկմանց
locatif սրսկման սրսկմունս
datif սրսկման սրսկմանց
ablatif սրսկմանէ սրսկմանց
instrumental սրսկմամբ սրսկմամբք