s.

veil;
vest.

s.

Քող կամ քօղ. ծածկոյթ. զգեստ.

Արկեալ սքող զստուեր երկրիս ի վերայ երեսաց իւրոց. (Շ. բարձր։)

Եպիսկոպոսն զգեցեալ լինի երկնանման սպիտակ սքողիւք երկնամած նափորտիւն. (Մաշտ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծասքողական

Սքողաստիկոս, աց

Սքողեմ, եցի

Սքողումն, ման

Voir tout