va.

to veil, to muffle up, to cover with a veil.

Սքողարկեմ. cf. Քողարկեմ, cf. Սքողեմ.

Ցանգ սքօղարկեալ՝ զգլուխն ծածկեալ։ Եղիա սքօղարկեալ մաշկեկաւն պարածածկէր զգլուխ իւր. (Ոսկ. Եբր. ԺԵ։ Զքր. կթ։)