va.

to take away life, to slay, to put to death, to kill.

ն.

ἁποτέμνω abscindo. Վախճանել, կարճել ի կենաց.

Վախճանեցոյց զսիսարա. (Դտ. ՟Ե. 26։)

Ելից զվէրն թունաւոր դեղօք, եւ վախճանեցոյց. (Խոր. ՟Բ. 18։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վախճանեցուցանեմ
դու վախճանեցուցանես
նա վախճանեցուցանէ
մեք վախճանեցուցանեմք
դուք վախճանեցուցանէք
նոքա վախճանեցուցանեն
Imparfait
ես վախճանեցուցանեի
դու վախճանեցուցանեիր
նա վախճանեցուցանէր
մեք վախճանեցուցանեաք
դուք վախճանեցուցանեիք
նոքա վախճանեցուցանեին
Aoriste
ես վախճանեցուցի
դու վախճանեցուցեր
նա վախճանեցոյց
մեք վախճանեցուցաք
դուք վախճանեցուցէք
նոքա վախճանեցուցին
Subjonctif
Présent
ես վախճանեցուցանիցեմ
դու վախճանեցուցանիցես
նա վախճանեցուցանիցէ
մեք վախճանեցուցանիցեմք
դուք վախճանեցուցանիցէք
նոքա վախճանեցուցանիցեն
Aoriste
ես վախճանեցուցից
դու վախճանեցուսցես
նա վախճանեցուսցէ
մեք վախճանեցուսցուք
դուք վախճանեցուսցջիք
նոքա վախճանեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վախճանեցուցաներ
դուք մի՛ վախճանեցուցանէք
Impératif
դու վախճանեցո՛
դուք վախճանեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վախճանեցուցանիջիր
դուք վախճանեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վախճանեցուսջի՛ր
դուք վախճանեցուսջի՛ք