s.

fight between shield-bearers.

s.

Մարտ վահանաւոր զօրու.

Ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վահանամարտութիւն վահանամարտութիւնք
accusatif վահանամարտութիւն վահանամարտութիւնս
génitif վահանամարտութեան վահանամարտութեանց
locatif վահանամարտութեան վահանամարտութիւնս
datif վահանամարտութեան վահանամարտութեանց
ablatif վահանամարտութենէ վահանամարտութեանց
instrumental վահանամարտութեամբ վահանամարտութեամբք