ՎԱՂԱԹԱՌԱՄ ՎԱՂԱԹԱՐՇԱՄ. cf. ԴԻՒՐԱԹԱՌԱՄ. μαραινόμενος facilius marcescens.

Խորշակաչոր եւ վաղաթառամ եւ անօսրահող ծղօտուն. (Վրդն. սղ.։)

Ոչինչ առաւել քան զխոտդ, եւ կամ զվաղաթարշամ ծաղիկս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 8։)