s.

prematureness, precocity.

s.

Վաղահաս կամ վաղահասուկն գոլ պտղոյ.

Ողկոյզն անցաւոր ցանկալի է վասն վաղահասութեան. (Եփր. ի ստեփ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաղահասութիւն վաղահասութիւնք
accusatif վաղահասութիւն վաղահասութիւնս
génitif վաղահասութեան վաղահասութեանց
locatif վաղահասութեան վաղահասութիւնս
datif վաղահասութեան վաղահասութեանց
ablatif վաղահասութենէ վաղահասութեանց
instrumental վաղահասութեամբ վաղահասութեամբք