adj.

ՎԱՂԱՄԵՌ ՎԱՂԱՄԵՌԻԿ. cf. ՎԱՂԱՄԱՀ, ՎԱՂԱՄԱՀՈՒԿ)

Եղիցին կարճակեացք եւ վաղամեռք։ Եւ այլ ոչ եղեւ անդ վաղամեռ եւ անփետ. (Եփր. թագ.։)

Տարաժամ սգով թախծեալ հայր՝ վաղամեռիկ լինելոյ որդւոյ իւրոյ արար պատկեր. (Իմ. ՟Ժ՟Դ. 15. յն. արագ ի բաց բարձելոյ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաղամեռիկ

Վաղամեռուկ

Voir tout