s.

provost of the guilds.

s.

Գլխաւոր վաճառական. եւ Հազարապետ, գանձապետ. իբր ταμίας quaestor պազիրկեան պաշի, մալ սահապը, խազնէտար.

Լուաւ դշխոյն հարաւոյ ի վաճառապետացն սողոմոնի. (Եփր. թագ.։)

Ի մեծ վաճառապետէ անտի ընկալաք զարծաթն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Աստերիոս վաճառապետ ասաց. ի բախտ քո երդուեալ տէ՛ր իմ բդեշխ. (Ճ. ՟Բ.։)

ՎԱՃԱՌԱՊԵՏ. cf. ՎԱՃԱՌՕՐԷՆ. ἁγορανόμος fori praefectus.

Առաջի վաճառապետացն դնելով յարձանի, եւ զգրեալսն՝ օրէնս համարիցին. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Ա։)

Պահել զոմանս վաճառապետացն, եւ զմիւսս օրինաքաղաքացն. (անդ։)