adj.

looking down;

fig.

malicious, tricky, sly.

adj.

Ի վայր հայեցօղ. նենգաւոր. վար նայօղ

Վայրահայեաց աչօքն (դուստրն հերովդիադայ) յափշտակեաց զսիրտս զօրականացն. (Եփր. յհ. մկր.։)