s.

crystal;
crown-glass.

cf. ՎԱՆԻ, կամ ԱԿՆ ՎԱՆԻ.

Զվանակնէ (կամ զվանականէ) ասեն, թէ ի ջուրց՝ որ պաղեալ խստանան եւ այլն։ Վանականն մեծ պայծառ լուսաւորութեամբն. (Վեցօր. ՟Գ։ եւ Շիր.։)

Վանակն՝ որ գտանի ի հնդիկս. (Ոսկիփոր.։)