vn.

to become like a wild-boar, to become infuriate, ferocious, outrageous.

չ.

ՎԱՐԱԶԱՆԱԼ. Վարազակերպ լինել. կնճանալ. գազանանալ. վայրենանալ.

Կամ զօդ, որ մերթ գոչիցէ վարազացեալ հրաանաւ, եւ մերթ սարսէ ի գոչելոյն սաստիւ. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես վարազանամ
դու վարազանաս
նա վարազանայ
մեք վարազանամք
դուք վարազանայք
նոքա վարազանան
Imparfait
ես վարազանայի
դու վարազանայիր
նա վարազանայր
մեք վարազանայաք
դուք վարազանայիք
նոքա վարազանային
Aoriste
ես վարազացայ
դու վարազացար
նա վարազացաւ
մեք վարազացաք
դուք վարազացայք
նոքա վարազացան
Subjonctif
Présent
ես վարազանայցեմ
դու վարազանայցես
նա վարազանայցէ
մեք վարազանայցեմք
դուք վարազանայցէք
նոքա վարազանայցեն
Aoriste
ես վարազացայց
դու վարազասցիս
նա վարազասցի
մեք վարազասցուք
դուք վարազասջիք
նոքա վարազասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վարազանար
դուք մի՛ վարազանայք
Impératif
դու վարազացի՛ր
դուք վարազացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու վարազասջի՛ր
դուք վարազասջի՛ք