va.

to impede, to embarrass, to entangle, to engage, to involve;
to communicate, to give;
to infect, to taint.

cf. ՎԱՐԱԿԵՄ.

Խղճին ստգտեալ՝ վարակեցուցանէ զնա ի տրտմութիւն։ Վարակեցուցանել զնա ի սնոտի ցանկութիւնս. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վարակեցուցանեմ
դու վարակեցուցանես
նա վարակեցուցանէ
մեք վարակեցուցանեմք
դուք վարակեցուցանէք
նոքա վարակեցուցանեն
Imparfait
ես վարակեցուցանեի
դու վարակեցուցանեիր
նա վարակեցուցանէր
մեք վարակեցուցանեաք
դուք վարակեցուցանեիք
նոքա վարակեցուցանեին
Aoriste
ես վարակեցուցի
դու վարակեցուցեր
նա վարակեցոյց
մեք վարակեցուցաք
դուք վարակեցուցէք
նոքա վարակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես վարակեցուցանիցեմ
դու վարակեցուցանիցես
նա վարակեցուցանիցէ
մեք վարակեցուցանիցեմք
դուք վարակեցուցանիցէք
նոքա վարակեցուցանիցեն
Aoriste
ես վարակեցուցից
դու վարակեցուսցես
նա վարակեցուսցէ
մեք վարակեցուսցուք
դուք վարակեցուսցջիք
նոքա վարակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վարակեցուցաներ
դուք մի՛ վարակեցուցանէք
Impératif
դու վարակեցո՛
դուք վարակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վարակեցուցանիջիր
դուք վարակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վարակեցուսջի՛ր
դուք վարակեցուսջի՛ք