s.

entanglement, embarrassment, labyrinth, puzzle, scrape;
infection, contagion.

s.

Վարակիլն (ըստ ամենայն առման).

Մեղաց վարակմամբ կապեալ կան եղկելիքն. (Գր. հր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վարակումն վարակմունք
accusatif վարակումն վարակմունս
génitif վարակման վարակմանց
locatif վարակման վարակմունս
datif վարակման վարակմանց
ablatif վարակմանէ վարակմանց
instrumental վարակմամբ վարակմամբք