adj.

ՎԵՐԱԲԵՐԻՉ կամ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ. Որ վերաբերէ. ի վեր տարօղ կամ ձգօղ.

Յերկրէ յերկինս վերաբերիչք. (Գանձ.։)

Որդւոց մարդկան նախախնամողք, եւ յերկնայինս վերաբերողք. (Շ. ոտ. Շ. հրեշտ.։)