va. vn.

to cry out, to exclaim;
to predict;
— առ աստուած, to invocate divine help.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ἁναβοάω exclamo. Ի վեր կամ բարձր գոչել. վերաձայնել. կարդալ. քարոզել. վկայել.

Զոր եսայիաս կանխաւ վերագոչեաց։ Վերագոչեմք առ քեզ տէր. (Շար.։)

Փառատրողական երգաբանութեամբ հոգէզուարճ նուագարանօք վերագոչեսցու՛ք. (Թէոդոր. կուս.։)

Ամբակում վերագոչէ, աստուած ի հարաւոյ եկեսցէ. (Զքր. կթ.։)

Ծնօղն վերագոչէր, թէ կոյս մնացի. (Ճ. ՟Գ.։)

Տէր եւ աստուած վերագոչեաց զնա. (Նանայ.։)