va.

to raise again, to restore, to set up again.

ն.

Ի վեր կամ վերստին կանգնել. յարուցանել.

Իջոյց զեղիա ... վերականգնեաց զմովսէս. (Եփր. այլակերպ.։)

Վերականգնեցեր ի փրկութիւն կենաց։ Որ զտիրական քո պատկեր լուսով ճրագի քո գտեալ վերականգնեցեր. (Մաշտ.։ Շար.։)

Վերականգնեա՛ ահաւոր։ Վերականգնեսցես ի կենդանութիւն իբր զսիրելին յանշնչական մեռելութենէ. (Նար. ՟Բ. ՟Ժ՟Ը։)

Վերականգնին ամենայն արարածս ի յայտնութեան նորա փառացն. (Մաշկ.։)