adj.

bordered, trimmed, fringed;
last, final;

s.

border, hem, selvage;
fringe, trimming;
pinking, ribbon, galloon;
զարդարել ի —ս, to fringe, to border, to bind with ribbon, to pink.

adj. s.

κροσσοτόν fimbriatum. Ունօղ զվերջս զարդարեալս. եւ Վերջք. ծոպք.

Ի վերջաւորս ոսկեհուռն (կամ յոսկեհուռս) զարդարեալ եւ պաճուճեալ. (Սղ. ՟Խ՟Դ. 14։)

Ի հանդերձս ոսկեհուռն, ի քղանցաւորս, եւ ի վերջաւորս. (Ճ. ՟Գ.։)

Ի նմանութիւն արտախոյրն պսակի ի վերջաւորն փողփողելոյ։ Վերջաւորս փողփողեալս նշանակապ եւ պալարակապ մետաքսիւք. (Ագաթ.։)

Ու՞ր պատմուճան հարսնարանի, կամ ոսկեհուռ վերջաւորի։ Փողփողելով ի վերջաւոր՝ պայծառազգեստ եւ պըճնաւոր. (Շ. եդես.։)

ՎԵՐՋԱՒՈՐ. Ունօղ զյանգ համանման ի վերջն. կամ Վերջին.

Զի անդրադարձութեամբ՝ սկզբամբ եւ վերջաւորօքն բառիւք զնոյն համաձեւութիւն եդից. (Նար. ՟Ի՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերջաւոր վերջաւորք
accusatif վերջաւոր վերջաւորս
génitif վերջաւորի վերջաւորաց
locatif վերջաւորի վերջաւորս
datif վերջաւորի վերջաւորաց
ablatif վերջաւորէ վերջաւորաց
instrumental վերջաւորաւ վերջաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վերջաւորութիւն, ութեան

Voir tout