Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես վսամանամ
դու վսամանաս
նա վսամանայ
մեք վսամանամք
դուք վսամանայք
նոքա վսամանան
Imparfait
ես վսամանայի
դու վսամանայիր
նա վսամանայր
մեք վսամանայաք
դուք վսամանայիք
նոքա վսամանային
Aoriste
ես վսամացայ
դու վսամացար
նա վսամացաւ
մեք վսամացաք
դուք վսամացայք
նոքա վսամացան
Subjonctif
Présent
ես վսամանայցեմ
դու վսամանայցես
նա վսամանայցէ
մեք վսամանայցեմք
դուք վսամանայցէք
նոքա վսամանայցեն
Aoriste
ես վսամացայց
դու վսամասցիս
նա վսամասցի
մեք վսամասցուք
դուք վսամասջիք
նոքա վսամասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վսամանար
դուք մի՛ վսամանայք
Impératif
դու վսամացի՛ր
դուք վսամացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու վսամասջի՛ր
դուք վսամասջի՛ք