vn.

to rise above, to excel, to surpass.

չ.

ՎՍԵՄԱՆԱՄ կամ ՎՍԱՄԱՆԱՄ. Վսեմ լինել. ծայրանալ.

Զհայրն իմ եւ զքահանայապետ. (զմիտսն վսեմացեալս (կամ վսամացեալս), եւ այլն. Խոր. ՟Գ. 68։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես վսեմանամ
դու վսեմանաս
նա վսեմանայ
մեք վսեմանամք
դուք վսեմանայք
նոքա վսեմանան
Imparfait
ես վսեմանայի
դու վսեմանայիր
նա վսեմանայր
մեք վսեմանայաք
դուք վսեմանայիք
նոքա վսեմանային
Aoriste
ես վսեմացայ
դու վսեմացար
նա վսեմացաւ
մեք վսեմացաք
դուք վսեմացայք
նոքա վսեմացան
Subjonctif
Présent
ես վսեմանայցեմ
դու վսեմանայցես
նա վսեմանայցէ
մեք վսեմանայցեմք
դուք վսեմանայցէք
նոքա վսեմանայցեն
Aoriste
ես վսեմացայց
դու վսեմասցիս
նա վսեմասցի
մեք վսեմասցուք
դուք վսեմասջիք
նոքա վսեմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վսեմանար
դուք մի՛ վսեմանայք
Impératif
դու վսեմացի՛ր
դուք վսեմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու վսեմասջի՛ր
դուք վսեմասջի՛ք