ՔԱՂԱՔԱԳՐԵԼ ՔԱՂԱՔԱԳՐԻԼ. որ եւ ԱՇԽԱՀԱԳՐԵԼ. Մուծանել կամ մտանել ի գիր բնակչաց քաղաքի. քաղքի տէֆթէրը խօթել՝ մտնալ.

Ո՛չ է պատշաճ ընդ ծառայս քաղաքագրիլ ամենեցունց տեառն եւ գլխոյ. (Անթիպատր. ծն.։)