adj.

gently blowing.

adj.

ՔԱՂՑՐԱՇՆՉԵԱԼ ՔԱՂՑՐԱՇՈՒՆՉ. Որ քաղցր շնչէ կամ փչէ, բարեշունչ. քաղցրասիգ.

Եղեալ օդ քաղցրաշունչ, որ եբաց զմասն ինչ կտաւոյն։ Փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս։ Զօգս քաղցրաշունչս։ Սիւք հողմոց քաղցրաշունչ սնուցանէ զբոյսս։ Այս քաղցրաշունչ հողմս հարաւային. (Փարպ.։ Պիտ.։ Վեցօր. ՟Ե։ Ագաթ.։ Լմբ. սղ.։)

Սէր ի սիրայէ քաղցրաշնչեալ օդոյն. (Տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցրաշունչ քաղցրաշունչք
accusatif քաղցրաշունչ քաղցրաշունչս
génitif քաղցրաշնչոյ քաղցրաշնչոց
locatif քաղցրաշունչ քաղցրաշունչս
datif քաղցրաշնչոյ քաղցրաշնչոց
ablatif քաղցրաշնչոյ քաղցրաշնչոց
instrumental քաղցրաշնչով քաղցրաշնչովք