s.

wind;
flatulency;
cf. Հողմ.

s.

(առաւել ռմկ) Հողմ. եւ Փուք.

ուր քամոյն երակն կայ։ Թէ հնչէ քամին ի ներքոյ երկրի, շարժ լինի. (Երզն. երկն.։ եւս եւ Հին քեր.։ եւ Գանձ.։)

Բակլայն՝ ազգի ազգի քամիք ընծայեցնէ ի մարմինն. (Վստկ. ՟Ի՟Դ։)

Խորշ քամի. որպէս խորշակ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քամիմ

Voir tout