s.

renown, celebrity.

s.

Բարեհամբաւութիւն. անուն քաջութեան կամ լաւութեան.

Առեալ զյաղթութեանն քաջանունուի։ Զքաջանունութիւնն ընդ վատասրտութիւնն խառնել. (Արծր. ՟Ա. 8։ ՟Գ. 15։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջանունութիւն քաջանունութիւնք
accusatif քաջանունութիւն քաջանունութիւնս
génitif քաջանունութեան քաջանունութեանց
locatif քաջանունութեան քաջանունութիւնս
datif քաջանունութեան քաջանունութեանց
ablatif քաջանունութենէ քաջանունութեանց
instrumental քաջանունութեամբ քաջանունութեամբք