s.

Բնութիւն չորից տարերաց.

Քառաբնութեամբ զաշխարհս յօրինէ. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քառաբնութիւն քառաբնութիւնք
accusatif քառաբնութիւն քառաբնութիւնս
génitif քառաբնութեան քառաբնութեանց
locatif քառաբնութեան քառաբնութիւնս
datif քառաբնութեան քառաբնութեանց
ablatif քառաբնութենէ քառաբնութեանց
instrumental քառաբնութեամբ քառաբնութեամբք