adj. s.

cf. Քառադիմի.

adj.

ՔԱՌԱԴԷՄ ՔԱՌԱԴԻՄԱԿ ՔԱՌԱԴԻՄԻ. Ունօղ զչորս դէմս, զերեսս, զհայեցուածս, զկողմանս. քառակերպ. չորեքկերպեան.

Քառադէմ ապաքէն ասի եւ կառդ։ Ի քառադէմ ապաքէն ասի եւ կառդ։ Ի քառադէմ կառքն եզեկիէլի։ Անիւ թ եզեկիէլ ետես կերպարանեալ զսուրբ հրեշտակսն ընդ քառադեմ աթոռոյն. (Անյաղթ եւ Շ. բարձր.։ Լմբ. սղ.։)

Քառադէմ չքնաղակերպ ... անօթս խաչիս. (Նար. խչ.։)

Քեւանայ ումեմն քառադիմակի՝ նախանձարկու պատկերի (ռեմփայ). (Նար. ՟Ծ՟Ա ըստ Ամովսայ. ՟Ե. 26։)

Ե՛լ գնա՛ ի ժառանգութենէ մերմէ ի կառոն քառադիմի։ Որ ցանկայր զորդի իւր տեսանել յաթոռն գաւթի, ետես զնա այսօր ի յաթոռն քառադիմի. (Ճ. ՟Ժ.։ Լմբ. վերափոխ.։)