vn.

cf. Քասքնիմ.

չ.

ՔԱՍՔՆԵՄ կամ ՔԱՍՔՆԻՄ. δάκνομαι mordeor (որ են խածանիլ, կծանիլ) գրի եւ ՔԱՍՔԱՆԵԼ. Քստմնիլ, իբրեւ ի խածուածոյ կամ ի կծանելոյ. Խորշիլ. խրտչիլ. հարթչիլ. սարտնուլ. փշաքաղիլ, քաշուիլ, թթուիլ.

Ոչ թշնամօք եւ ոչ հարուածովք եւ ընդչից յափշտակութեամբ քասքնիցեն. (Ոսկ. ՟Ա. 18։)

Մի՛ տայք իշխանութիւն քնոյ, քասքնեցէ՛ք, եւ փախերո՛ւք դուք ի նմանէ։ Առ զթագաւորութիւն առ ի նմանէ, եւ ոչ քասքնեաց նա յայսմանէ. (Եփր. քն. եւ Եփր. արթն.։)

Անուամբ իժիցն առաւել իմն քասքնէին. (Ոսկ. ես.։)

Այլ եւ՛ս քասքնելի ի միտս անցեալ յամենաչարս ճանաչի ի տեղւոջ. (Պիտ.։)

Գիտելով զճշմարտութիւն աւետարանին՝ քասքնէր։ Մի՛ քասքաներ, յորժամ ի պէտս խրատուն հարկանէ զքեզ գաւազանաւ հայր քո. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. առակ.։)