adj.

full of stones, rough, stony.

adj.

λιθώδης lapidosus, saxosus, petricosus. Ունօղ զքարինս. լի քարամբք. քարեայ. քարոտ.

Ի տեղի մի քարուտ. (Փարպ.։)

Որ զխիստ եւ զքարուտ երկիր վարեն։ Զքարուտ եւ ղապալերկ վայրն սրեմանեն. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. տեսական.։)

Գալ առ մեզ զայսքան ճանապարհս քարուտ։ Թնդ քարուտ տեղիս։ Զոր օրինակ ի ջրհեղեղէ ամենայն քարուտ եւ խոնարհագոյն ընկղմին. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։ Եւս. պտմ. ՟Զ. 40։ Ոսկ. ՟բ. թես.։)

Զանապատի եւ զքարուտ տեղիսն ապաւէն իւրեանց համարեցան. (Բուզ. ՟Գ. 7։)

Այնպէս դժուարին եւ քարուտ իմն է ճանապարհն կուսութեան. (Ոսկ. ես.։)