vn.

to govern, to be at the helm, to steer.

չ.

եւ ն. Վարել զքեղի, վարիլ քեղեաւ. զեկավարել. զեկավարիլ.

Զծովագնաց նաւ տեսանելով ի նաւահանգիստ ածեալ սա զնաւաստին գովէ՛. քանզի անգէտ եւ ոչ իւիք է՝ իմաստուն նաւաստւոյ զսա քեղացեալ ... Ընդէ՞ր ոչ արդեօք զնախախնամութիւն յառաջ քան զաշխարհիս մասունսսախոստովանեսցէ՝ ի նմանէ ամենայն տարերց քեղացելոց. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քեղանամ
դու քեղանաս
նա քեղանայ
մեք քեղանամք
դուք քեղանայք
նոքա քեղանան
Imparfait
ես քեղանայի
դու քեղանայիր
նա քեղանայր
մեք քեղանայաք
դուք քեղանայիք
նոքա քեղանային
Aoriste
ես քեղացայ
դու քեղացար
նա քեղացաւ
մեք քեղացաք
դուք քեղացայք
նոքա քեղացան
Subjonctif
Présent
ես քեղանայցեմ
դու քեղանայցես
նա քեղանայցէ
մեք քեղանայցեմք
դուք քեղանայցէք
նոքա քեղանայցեն
Aoriste
ես քեղացայց
դու քեղասցիս
նա քեղասցի
մեք քեղասցուք
դուք քեղասջիք
նոքա քեղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քեղանար
դուք մի՛ քեղանայք
Impératif
դու քեղացի՛ր
դուք քեղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քեղասջի՛ր
դուք քեղասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շքեղանամ, ացայ

Voir tout