ՔԵՏԱԳԱԳԱՄԵԼԻ՛ կամ ՔԵՏԱԳԱՄԵԼԻ՛. ՔԵՏԱՔԵՐԵԼԻ՛. γραπτέον scribendum, pingendum, insculpendum (est). Է դիմազուրկ՝ առ յոյնս ի մակբայից սակի։ Բառ ծագեալ ի Քետայէ զոյգ ընդ բառիս Գամ, կամ թ. գագմագ. իբր թէ Գրելի՛ է փորագրել արժան է.

Մակբայ դրական., ամուսնանալի՛, քետագագամելի (լաւ եւս՝ քետագամելի).

Քետագամելի՛. քետայն բառ է՝ որ լսի հետահան. իբր թէ ի հետ մտեալ իրաց՝ գամ եւ հնարս գտանէ. (Երզն. քեր. համառօտ.։)

Այլ լաւ եւս գրէ յընդարձակն այսպէս.

Քետաքերելի՛ ... իսկ քետաքերելին, որ քերթելով իմն զքնարականսն ոք առնու. քետայն բառ է՝ ո լսի հետահան. իսկ քերելի իմն է, որպէս, հետահանական գրովն զբանս բաղկապելով, եւ զոճսն նշանակելով։ Բայց յն. բնագիրն ոչ ինչ այլ կամի ասել, բայց միայն՝ թէ գրելի է. կամ փորագրել պիտի։