ն.

ՔԵՐԱԿԱՆԵԼ. Բարւոք յօրինել՝ նմանուրբ քերականաց, կամ քերթողոց.

Քերթողականն՝ սեռականգոյն, բանն՝ զոր հայր սրբեաց եւ առաքեաց, քերականելով զմեր բնութիւնս՝ սրբեաց։ Քերականեալ. (եւ այլն. Երզն. քեր.։)

Քերականեալ գիծ. (Քեր. քերթ.) (որպէս ճարտար կամ ամենարուեստ իսկութիւն)։