s.

cherethim, archers, bowmen.

Բառ եբր. որպէս Աղեղնաւորք.

Քերեթին՝ աղեղնաւորք են, եւ են անուանք գովութեաց, թէ կորովի աղեղնաւորք էին, եւ քաջաձիգ պարսաւորք. (Կիւրղ. թագ.։)