adj.

made of sack-cloth;

s.

cf. Քուրձ.

adj. s.

ՔՐՁԵԱՅ ՔՐՁԵՂԷՆ. σάκκος, σάκκιον saccus, sacculus, cilicium. Ի քրձոյ կազմեալ մազեղէն. քուրձ կամ Խարազն. խարարէ, քրջէ, քուրջեղէն.

Քրձեայս զգենու ի փոքր ինչ խցկան դադարեցուցանեն զանձինս։ Ունէր զգեցեալ փիլոն քրձէից. (Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Գ։ Վրք. հց. ՟Ը։)

Ոչ կարես բառնալ զայդպիսի քրձեղէն հանդերձ։ Բնակեալ էին ի վրանս քրձեղէնս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։ Եփր. մնաց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քրձեղէն քրձեղէնք
accusatif քրձեղէն քրձեղէնս
génitif քրձեղինի քրձեղինաց
locatif քրձեղինի քրձեղէնս
datif քրձեղինի քրձեղինաց
ablatif քրձեղինէ քրձեղինաց
instrumental քրձեղինաւ քրձեղինաւք